เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กระจายไปทั่วโลกในปัจจุบัน..

องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องปฎิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน..

จึงมีการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาวัคซีนกันอย่างกว้างขวาง..

ในการนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน..

บริษัทเบคไทยฯ มีผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์อันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังกล่าว..

ซึ่งได้รวมรวมบางส่วนมาไว้ ณ ที่นี้.. หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ใด สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง..

. . . .