บริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด

300 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2615 2929  โทรสาร 0 2615 2350-1  อีเมล bkk@becthai.com