IonicX XRF Analyzer
  • 27 May 2020
  • 730
  • 0
Thermo Scientific : IonicX XRF Analyzer   เครื่อง IonicX XRF Analyzer เป็นเครื่องวิเคราะห์เกลือไอออนิกชนิดพกพา.. • เหมาะสำหรับตรวจวัดปริมาณเกลือไอออนิกชนิดต่าง ๆ ในสารตั้งต้นทางเภสัชกรรม • ใช้งานง่าย สามารถตรวจวัดสารได้ในเวลาไม่
Read More