Becthai Bangkok Equipment and Chemical Co., Ltd.

300 Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok.  10400.  THAILAND

TEL: +66 2615 2929  FAX: +66 2615 2350-1  E-mail: bkk@becthai.com